Corporate Governance Policy

เพื่อการเป็นบริษัทธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทจึงได้กำหนดให้เป็นข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัท จดทะเบียน (Code of Best Practice) นั้น บริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลกิจการ เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัททุกระดับชั้น ทั้งในส่วนของพนักงานระดับปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ตลอดจนคณะกรรมการ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิผลในการประกอบกิจการของบริษัทเพื่อประโยชน์ในระยะยาวของบริษัทและผู้ถือหุ้น ดังนั้น บริษัทจึงได้ถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้ง 15 ข้อ ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังนี้

ระเบียบข้อบังคับในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้

  1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องรักษาความลับและ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัท
  2. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่นำความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
  3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับและ/หรือ ข้อมูลภายในบริษัท และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ข้อกำหนดนี้ให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทด้วย ผู้ใดที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำผิดอย่างร้ายแรง

เอกสารบริษัท

หนังสือบริคณห์สนธิ
ดาวน์โหลด

นโยบายบริษัท

คู่มือกรรมการบริษัท
ดาวน์โหลด
คู่มือกรรมการบริหาร
ดาวน์โหลด
คู่มือกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ดาวน์โหลด
คู่มือกรรมการตรวจสอบ
ดาวน์โหลด
นโยบายการพัฒนาความยั่งยืน
ดาวน์โหลด
นโยบายจัดซื้ออย่างยั่งยืน
ดาวน์โหลด
นโยบายความหลากหลายทางชีวภาพ
ดาวน์โหลด
ระเบียบปฏิบัติกฎบัตรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
ดาวน์โหลด
จรรยาบรรณและจริยธรรมกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
ดาวน์โหลด
ระเบียบปฏิบัติกฎบัตรเลขานุการบริษัท
ดาวน์โหลด
นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและการนำส่งงบการเงิน
ดาวน์โหลด
นโยบายการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง
ดาวน์โหลด
นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ดาวน์โหลด
นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
ดาวน์โหลด
นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม
ดาวน์โหลด
นโยบายการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
ดาวน์โหลด
นโยบายด้านภาษี
ดาวน์โหลด
นโยบายค่าตอบแทนและผลตอบแทนของพนักงาน
ดาวน์โหลด
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
ดาวน์โหลด
นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ดาวน์โหลด
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
ดาวน์โหลด
นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ดาวน์โหลด
นโยบายการทำรายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ดาวน์โหลด
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ดาวน์โหลด
นโยบายการขายและการตลาด
ดาวน์โหลด
นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ดาวน์โหลด

การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
ดาวน์โหลด
จริยธรรมและจรรยาบรรณในการทำธุรกิจ
ดาวน์โหลด
นโยบายไม่ยอมให้มีการทุจริต
ดาวน์โหลด
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนการกระทำความผิด (คสส.)
ดาวน์โหลด
นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดาวน์โหลด
นโยบายสิทธิมนุษยชน
ดาวน์โหลด

นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
ดาวน์โหลด

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่ม บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ดาวน์โหลด
นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับกรรมการและผู้บริหารของกลุ่ม บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ดาวน์โหลด
นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนของกลุ่ม บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ดาวน์โหลด
นโยบายความเป็นส่วนตัวคู่ค้าของกลุ่ม บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ดาวน์โหลด
นโยบายความเป็นส่วนตัวของพนักงานของกลุ่ม บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ดาวน์โหลด
นโยบายความเป็นส่วนตัวผู้เข้ามาภายในพื้นที่ของบริษัทของกลุ่ม บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน
ดาวน์โหลด
นโยบายความเป็นส่วนตัวการสมัครงานของกลุ่ม บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ดาวน์โหลด
นโยบายความเป็นส่วนตัวการเฝ้าระวังสถานการณ์ COVID-19 บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ดาวน์โหลด