งบการเงิน

FY / 2563
ดาวน์โหลด
Q3 / 2563
ดาวน์โหลด
Q2 / 2563
ดาวน์โหลด
Q1 / 2563
ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ