ในกรณีที่ท่านติดต่อมายัง บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ผ่านช่องทางการติดต่อต่าง ๆ ของบริษัท บริษัทขอแจ้งให้ท่านผู้ติดต่อทราบว่า บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และเมื่อท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัท บริษัทจะถือว่าท่านตกลงยอมรับที่จะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้แล้ว

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทประมวลผล ในระหว่างการติดต่อสื่อสารระหว่างท่านและบริษัท บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บ รวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ข้อมูลการติดต่อ ได้แก่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่ท่านอาจให้แก่บริษัทระหว่างการติดต่อสื่อสารและการสนทนา

นอกจากนี้ เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท ระบบของบริษัทจะเก็บข้อมูลทางเทคนิคของท่านโดยอัตโนมัติ อาทิ IP Address การตั้งค่าและการเชื่อมต่อบราวเซอร์ของอุปกรณ์ที่ท่านใช้เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ และในกรณีที่ท่านให้ความยินยอม อาจรวมถึงการใช้ Cookies ประเภทต่าง ๆ เพื่อการติดตามพฤติกรรมการใช้งานของท่าน

จุดประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทมีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ เพื่อจุดประสงค์ ดังต่อไปนี้ (1) การจัดการตอบรับและตอบกลับการสื่อสารที่ท่านติดต่อมายังบริษัท เช่น การตอบคำถาม การส่งข้อมูลหรือการจัดการข้อร้องเรียน หรือการให้ความคิดเห็นต่าง ๆ และ (2) การวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัท ในการสร้างและปรับปรุงความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่บริษัทมีกับท่าน ซึ่งอาจรวมถึงการควบคุมคุณภาพ การวิเคราะห์ จัดการการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ การวิเคราะห์ความสนใจของท่าน เพื่อการปรับปรุงรูปแบบการให้บริการให้สามารถตอบสนองความต้องการและความสนใจของท่านได้มากขึ้น

ระยะเวลาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทมีความจำเป็นต้องประมวลผลและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อจุดประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น ตลอดระยะเวลาตราบเท่าที่บริษัทยังมีหน้าที่ในการให้ตอบรับตอบกลับไปยังท่าน และตลอดระยะเลาที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้บริษัทรับประกันไม่ให้กระทบสิทธิเจ้าของข้อมูลเกินสมควร

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยหลักการแล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่บริษัทจะไม่ถูกเปิดเผยให้แก่บุคคลภายนอก แต่ในบางกรณี บริษัทอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ ผู้ให้บริการภายนอกที่ให้การสนับสนุนบริษัทในการให้บริการแก่ท่าน หรือให้แก่บริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องกับข้อสงสัยหรือข้อมูลการติดต่อสอบถามที่ท่านมีโดยตรง โดยบริษัทจะดำเนินการส่งต่อและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามขอบเขตของวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้และบนพื้นฐานเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลที่เหมาะสม มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลที่เหมาะสม

สิทธิของเจ้าของข้อมูล บริษัทเคารพสิทธิของท่าน ในฐานะเจ้าของข้อมูลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยท่านสามารถติดต่อบริษัท เพื่อขอใช้สิทธิของท่าน ซึ่งได้แก่ สิทธิเพิกถอนความยินยอม สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัททำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิขอให้ลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เมื่อข้อมูลนั้นหมดความจำเป็น สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ หรือสิทธิในการร้องเรียน โดยติดต่อมาที่: +66 02-483-7979 หรือ อีเมล: dpo@jaymart.co.th