ภาพรวมธุรกิจ เพื่อนักลงทุน

ภาพรวมธุรกิจ เพื่อนักลงทุน

ภาพรวมธุรกิจ เพื่อนักลงทุน

ราคาหลักทรัพย์

จุดเด่นในการลงทุน

x
มูลค่าเพิ่มขึ้นจากวันที่ เรา IPO

เจ มาร์ท เป็นกลุ่มธุรกิจที่เน้นไปที่การสร้าง Synergy Ecosystem ของธุรกิจ Retail ในการเติบโต

เจ มาร์ท มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 35X จากวันที่ เรา IPO

+
ล้านบาท หนี้คงค้างภายใต้การบริหาร

เจ มาร์ท มีกลุ่มธุรกิจที่ไม่เหมือนใคร และเป็นธุรกิจที่มีจุดยืนในตลาดในอันดับต้นของประเทศ

ทั้งธุรกิจจัดจำหน่ายมือถือ และธุรกิจบริหารหนี้ด้อยคุณภาพที่ เรามีพอร์ตการลงทุนในหนี้ด้อยคุณภาพเกือบ 2 แสนล้านบาท

+
ร้านจำหน่ายมือถือของ เจ มาร์ท และ 4,000 ตัวแทนจำหน่ายของซิงเกอร์

เจ มาร์ท มีช่องทางการจำหน่ายที่หลากหลาย ทั้งหน้าร้านกว่า 200 สาขา มีตัวแทนของ Singer มากกว่า 4,000 คน และเรากำลังพัฒนาช่องทางการขายแบบ Synergy เพื่อเข้าหาผู้บริโภคในระดับจุลภาค

พันธมิตรทางธุรกิจ

เจ มาร์ท มีพันธมิตรที่เข้มแข็งทั้งใน ธุรกจมือถือที่เราเป็นพันธมิตรกับ AIS และธุรกิจการเงินที่เราเป็นพันธมิตรกับ KB Kookmin Card ซึ่งเป็นบริษัทการเงินอันดับต้นๆ จากประเทศเกาหลีใต้

ผลประกอบการ

ผลการดำเนินงาน Q1/2565

กำไรสุทธิ
ล้านบาท

รายได้รวม

เพิ่มขึ้น 21.8% เมื่อเปรียบเทียบช่วงเดียวกันกับปีก่อนหน้า

ล้านบาท

กำไรสุทธิ

เพิ่มขึ้น 22% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

เท่า

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

ลดลงจากปี 2564

ผลประกอบการรายไตรมาส

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2565
ดาวน์โหลด
แบบ 56-1 One Report ปี 2564
แบบ 56-1 One Report ปี 2564
เปิดดู
Analyst Presentation Quarter 1/2022
Analyst Presentation Quarter 1/2022
เปิดดู
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการประจำปี 2564
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการประจำปี 2564
เปิดดู

ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี 02 มิ.ย.
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2565

14.00
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

วันศุกร์ 08 เม.ย.
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

14.00
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)