บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อยในอัตราไม่น้อยกว่าประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ หลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินเป็นสำคัญ ทั้งนี้คณะกรรมการของบริษัทมี อำนาจในการพิจารณายกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลง สภาวะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยในอนาคต

วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภทเงินปันผล จำนวนเงินปันผลต่อหุ้น วันผลประกอบการ
- - งดจ่ายเงินปันผล - 01/07/66 - 31/12/66
- - งดจ่ายเงินปันผล - 01/01/66 - 30/06/66
11/04/66 03/05/66 เงินปันผล 0.66 01/07/65 - 31/12/65
24/08/65 09/09/65 เงินปันผล 0.45 01/01/65 - 30/06/65
19/04/65 06/05/65 เงินปันผล 1.00 01/07/64 - 31/12/64
25/05/64 11/06/64 เงินปันผล 0.15 01/01/64 - 31/03/64
20/04/64 07/05/64 เงินปันผล 0.24 01/06/63 - 31/12/63
26/08/63 11/09/63 เงินปันผล 0.45 01/01/63 - 30/06/63
21/04/63 08/05/63 เงินปันผล 0.24 01/07/62 - 31/12/62
25/09/62 10/10/62 หุ้นปันผล 4.26 : 1 01/01/62 - 30/06/62
25/09/62 10/10/62 เงินปันผล 0.0260824 01/01/62 - 30/06/62
- - งดจ่ายเงินปันผล - 01/07/61 - 31/12/61
12/03/61 07/05/61 เงินปันผล 0.32 01/01/60 - 31/12/60
24/08/60 08/09/60 เงินปันผล 0.18 01/01/60 - 30/06/60
17/04/60 03/05/60 หุ้นปันผล 6:1 01/07/59 - 31/12/59
17/04/60 03/05/60 เงินปันผล 0.01853 01/07/59 - 31/12/59
20/10/59 10/11/59 หุ้นปันผล 5:1 01/01/59 - 30/06/59
20/10/59 10/11/59 เงินปันผล 0.22 01/01/59 - 30/06/59
18/04/59 04/05/59 เงินปันผล 0.47 01/01/58 - 31/12/58
20/04/58 06/05/58 เงินปันผล 0.25 01/07/57 - 31/12/57
20/08/57 05/09/57 เงินปันผล 0.23 01/01/57 - 30/06/57
16/04/57 30/04/57 เงินปันผล 0.15 01/07/56 - 31/12/56
16/04/57 30/04/57 หุ้นปันผล 4:1 01/07/56 - 31/12/56
23/08/56 06/09/56 เงินปันผล 0.31 01/01/56 - 30/06/56
17/04/56 03/05/56 เงินปันผล 0.34 01/07/55 - 31/12/55
22/08/55 07/09/55 เงินปันผล 0.22 01/01/55 - 30/06/55
12/03/55 27/04/55 เงินปันผล 0.24 01/07/54 - 31/12/54
22/08/54 05/09/54 เงินปันผล 0.16 01/01/54 - 30/06/54
08/03/54 29/04/54 เงินปันผล 0.18 01/07/53 - 31/12/53
23/08/53 09/09/53 เงินปันผล 0.06 01/01/53 - 30/06/53
09/03/53 30/04/53 เงินปันผล 0.15 01/07/52 - 31/12/52