28 มิถุนายน 2565
หุ้นเพิ่มทุนของ JMART เริ่มซื้อขายวันที่ 29 มิถุนายน 2565
อ่านเพิ่มเติม
24 มิถุนายน 2565
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ JMART-W3 ครั้งสุดท้าย (F53-5) แก้ไข
อ่านเพิ่มเติม
22 มิถุนายน 2565
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ JMART-W3 ครั้งสุดท้าย (F53-5)
อ่านเพิ่มเติม
14 มิถุนายน 2565
เผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565
อ่านเพิ่มเติม
06 มิถุนายน 2565
แจ้งการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)
อ่านเพิ่มเติม
02 มิถุนายน 2565
มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565
อ่านเพิ่มเติม
02 มิถุนายน 2565
กำหนดการใช้สิทธิของ JMART-W4 ครั้งที่ 8 (เดือนมิถุนายน 2565)
อ่านเพิ่มเติม
02 มิถุนายน 2565
กำหนดการใช้สิทธิของ JMART-W5 ครั้งที่ 4 (เดือนมิถุนายน 2565)
อ่านเพิ่มเติม
20 พฤษภาคม 2565
24 พฤษภาคม 2565 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ JMART-W3
อ่านเพิ่มเติม
13 พฤษภาคม 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
อ่านเพิ่มเติม
13 พฤษภาคม 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
13 พฤษภาคม 2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม