20 พฤษภาคม 2567
23 พฤษภาคม 2567 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ JMART-W4
อ่านเพิ่มเติม
16 พฤษภาคม 2567
การเผยแพร่ Analyst & Earnings Conference Call Jaymart Group Holdings Presentation บนเว็บไซต์ของบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
15 พฤษภาคม 2567
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567
อ่านเพิ่มเติม
15 พฤษภาคม 2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
15 พฤษภาคม 2567
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
19 เมษายน 2567
การนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2567 รูปแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
18 เมษายน 2567
การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ JMART-W4
อ่านเพิ่มเติม
10 เมษายน 2567
กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ JMART-W4
อ่านเพิ่มเติม
05 เมษายน 2567
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
อ่านเพิ่มเติม
04 เมษายน 2567
หุ้นเพิ่มทุนของ JMART เริ่มซื้อขายวันที่ 5 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม
29 มีนาคม 2567
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ JMART-W6 (F53-5) เดือน มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม
29 มีนาคม 2567
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ JMART-W4 และ JMART-W5 (F53-5) เดือน มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม