ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567
ประเภท: XM

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด

29,374

% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น

87.15

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)

25,053

% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free Float)

47.77

* รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน