ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)

5,256

% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)

53.92

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 11 มีนาคม 2564
ประเภท: XM

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด

15,228

% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น

99.97