ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)

14,135

% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)

39.53

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 06 พฤษภาคม 2565
ประเภท: XM

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด

14,153

% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น

89.10