ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 11 มีนาคม 2564

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float)

13,285

% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float)

55.26

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 10 กันยายน 2564
ประเภท: XM

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด

19,202

% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น

99.79