ผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2567

กำไรสุทธิ
ล้านบาท

รายได้จากการขายและบริการ

เพิ่มขึ้น 5.8% เมื่อเปรียบเทียบช่วงเดียวกันกับปีก่อนหน้า

ล้านบาท

กำไรสุทธิ

เพิ่มขึ้น 180% เมื่อเปรียบเทียบช่วงเดียวกันกับปีก่อนหน้า

เท่า

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

2564 2565 2566 Q1/2567
(หน่วย: ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 45,278.28 55,401.15 62,239.65 60,196.92
หนี้สินรวม 18,455.66 24,619.75 29,511.84 27,038.61
ส่วนของผู้ถือหุ้น 17,264.50 18,965.07 18,618.99 18,859.06
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 1,382.21 1,426.95 1,457.63 1,457.63
รายได้รวม 12,335.52 14,741.59 14,585.65 3,782.47
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น 1,665.15 865.11 -663.79 188.81
กำไรสุทธิ 2,467.59 1,794.96 -447.01 235.83
กำไรต่อหุ้น (บาท) 2.39 1.27 -0.31 0.16