ผลการดำเนินงาน Q1/2565

กำไรสุทธิ
ล้านบาท

รายได้รวม

เพิ่มขึ้น 21.8% เมื่อเปรียบเทียบช่วงเดียวกันกับปีก่อนหน้า

ล้านบาท

กำไรสุทธิ

เพิ่มขึ้น 22% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

เท่า

อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

ลดลงจากปี 2564

2563 2564 Q1/2565
(หน่วย: ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 25,901.09 45,278.28 46,536.98
หนี้สินรวม 19,134.93 18,455.66 17,547.80
ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,739.18 17,264.50 17,843.43
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 921.43 1,382.21 1,395.47
รายได้รวม 11,714.66 12,335.52 3,738.31
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น 27.43 1,665.15 13.50
กำไรสุทธิ 797.87 2,467.59 325.12
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.88 2.39 0.23