29 มกราคม 2564
การเข้าร่วมลงทุนในบริษัท เจ ฟินเทค จำกัด โดย KB Kookmin Card Co., Ltd แล้วเสร็จ
อ่านเพิ่มเติม
12 มกราคม 2564
หุ้นเพิ่มทุนของ JMART เริ่มซื้อขายวันที่ 13 มกราคม 2564
อ่านเพิ่มเติม
08 มกราคม 2564
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ JMART-W4 (F53-5) ครั้งที่ 2
อ่านเพิ่มเติม
08 มกราคม 2564
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ JMART-W3 (F53-5) ครั้งที่ 2
อ่านเพิ่มเติม
02 ธันวาคม 2563
กำหนดการใช้สิทธิของ JMART-W4 ครั้งที่ 2
อ่านเพิ่มเติม
02 ธันวาคม 2563
กำหนดการใช้สิทธิของ JMART-W3 ครั้งที่ 2
อ่านเพิ่มเติม
11 พฤศจิกายน 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
อ่านเพิ่มเติม
11 พฤศจิกายน 2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
11 พฤศจิกายน 2563
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
02 พฤศจิกายน 2563
แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
อ่านเพิ่มเติม
21 ตุลาคม 2563
มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Blockchain AGM แอพพลิเคชัน
อ่านเพิ่มเติม
16 ตุลาคม 2563
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
อ่านเพิ่มเติม