08 ธันวาคม 2564
การปรับสิทธิของ JMART-W4 (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
08 ธันวาคม 2564
การปรับสิทธิของ JMART-W3 (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
07 ธันวาคม 2564
แจ้งการเปลี่ยนแปลงกรรมการของบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)
อ่านเพิ่มเติม
07 ธันวาคม 2564
แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นและโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทของบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)
อ่านเพิ่มเติม
07 ธันวาคม 2564
กำหนดการใช้สิทธิของ JMART-W5 ครั้งที่ 2 (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
07 ธันวาคม 2564
กำหนดการใช้สิทธิของ JMART-W4 ครั้งที่ 6 (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
07 ธันวาคม 2564
กำหนดการใช้สิทธิของ JMART-W3 ครั้งที่ 6 (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
07 ธันวาคม 2564
การปรับสิทธิของ JMART-W5
อ่านเพิ่มเติม
07 ธันวาคม 2564
การปรับสิทธิของ JMART-W4
อ่านเพิ่มเติม
07 ธันวาคม 2564
การปรับสิทธิของ JMART-W3
อ่านเพิ่มเติม
03 ธันวาคม 2564
แจ้งกำหนดวันเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการคำนวณราคาเสนอขาย
อ่านเพิ่มเติม
01 ธันวาคม 2564
กำหนดการใช้สิทธิของ JMART-W5
อ่านเพิ่มเติม