07 ธันวาคม 2564
การปรับสิทธิของ JMART-W4
อ่านเพิ่มเติม
07 ธันวาคม 2564
การปรับสิทธิของ JMART-W3
อ่านเพิ่มเติม
03 ธันวาคม 2564
แจ้งกำหนดวันเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการคำนวณราคาเสนอขาย
อ่านเพิ่มเติม
01 ธันวาคม 2564
กำหนดการใช้สิทธิของ JMART-W5
อ่านเพิ่มเติม
01 ธันวาคม 2564
กำหนดการใช้สิทธิของ JMART-W4
อ่านเพิ่มเติม
01 ธันวาคม 2564
กำหนดการใช้สิทธิของ JMART-W3
อ่านเพิ่มเติม
15 พฤศจิกายน 2564
เผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564
อ่านเพิ่มเติม
12 พฤศจิกายน 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
อ่านเพิ่มเติม
12 พฤศจิกายน 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
12 พฤศจิกายน 2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
09 พฤศจิกายน 2564
แจ้งการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)
อ่านเพิ่มเติม
08 พฤศจิกายน 2564
แจ้งการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)
อ่านเพิ่มเติม