05 กรกฎาคม 2564
เผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
อ่านเพิ่มเติม
02 กรกฎาคม 2564
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ JMART-W3 และ JMART-W4 (F53-5) ครั้งที่ 4
อ่านเพิ่มเติม
24 มิถุนายน 2564
แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
อ่านเพิ่มเติม
14 มิถุนายน 2564
แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในเว็บไซต์ของบริษัท (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
10 มิถุนายน 2564
มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
อ่านเพิ่มเติม
02 มิถุนายน 2564
แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในเว็บไซต์ของบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
01 มิถุนายน 2564
กำหนดการใช้สิทธิของ JMART-W4 ครั้งที่ 4
อ่านเพิ่มเติม
01 มิถุนายน 2564
กำหนดการใช้สิทธิของ JMART-W3 ครั้งที่ 4
อ่านเพิ่มเติม
21 พฤษภาคม 2564
การไม่ปรับสิทธิของ JMART-W3
อ่านเพิ่มเติม
21 พฤษภาคม 2564
การไม่ปรับสิทธิของ JMART-W4
อ่านเพิ่มเติม
20 พฤษภาคม 2564
เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
อ่านเพิ่มเติม
17 พฤษภาคม 2564
การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนและกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (เปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุม)
อ่านเพิ่มเติม