18 เมษายน 2565
การปรับสิทธิของ JMART-W6
อ่านเพิ่มเติม
18 เมษายน 2565
การปรับสิทธิของ JMART-W5
อ่านเพิ่มเติม
18 เมษายน 2565
การปรับสิทธิของ JMART-W4
อ่านเพิ่มเติม
18 เมษายน 2565
การปรับสิทธิของ JMART-W3
อ่านเพิ่มเติม
08 เมษายน 2565
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อ่านเพิ่มเติม
08 เมษายน 2565
หุ้นเพิ่มทุนของ JMART เริ่มซื้อขายวันที่ 11 เมษายน 2565
อ่านเพิ่มเติม
05 เมษายน 2565
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ JMART-W6 ครั้งที่ 1 (F53-5)
อ่านเพิ่มเติม
05 เมษายน 2565
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ JMART-W3 ครั้งที่ 7, JMART-W4 ครั้งที่ 7 และ JMART-W5 ครั้งที่ 3 (F53-5)
อ่านเพิ่มเติม
17 มีนาคม 2565
แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในเว็บไซต์ของบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
04 มีนาคม 2565
กำหนดการใช้สิทธิของ JMART-W5 ครั้งที่ 3 (เดือนมีนาคม 2565)
อ่านเพิ่มเติม
04 มีนาคม 2565
กำหนดการใช้สิทธิของ JMART-W4 ครั้งที่ 7 (เดือนมีนาคม 2565)
อ่านเพิ่มเติม
04 มีนาคม 2565
กำหนดการใช้สิทธิของ JMART-W3 ครั้งที่ 7 (เดือนมีนาคม 2565)
อ่านเพิ่มเติม