13 พฤษภาคม 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
อ่านเพิ่มเติม
13 พฤษภาคม 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
13 พฤษภาคม 2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
05 พฤษภาคม 2565
แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ในเว็บไซต์ของบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
25 เมษายน 2565
การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ JMART-W3
อ่านเพิ่มเติม
22 เมษายน 2565
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 เรื่อง การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2565
อ่านเพิ่มเติม
19 เมษายน 2565
เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
19 เมษายน 2565
การปรับสิทธิของ JMART-W6 (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
19 เมษายน 2565
การปรับสิทธิของ JMART-W5 (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
19 เมษายน 2565
การปรับสิทธิของ JMART-W4 (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
19 เมษายน 2565
การปรับสิทธิของ JMART-W3 (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
18 เมษายน 2565
กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ JMART-W3
อ่านเพิ่มเติม