10 มิถุนายน 2564
มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
อ่านเพิ่มเติม
02 มิถุนายน 2564
แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในเว็บไซต์ของบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
01 มิถุนายน 2564
กำหนดการใช้สิทธิของ JMART-W4 ครั้งที่ 4
อ่านเพิ่มเติม
01 มิถุนายน 2564
กำหนดการใช้สิทธิของ JMART-W3 ครั้งที่ 4
อ่านเพิ่มเติม
21 พฤษภาคม 2564
การไม่ปรับสิทธิของ JMART-W3
อ่านเพิ่มเติม
21 พฤษภาคม 2564
การไม่ปรับสิทธิของ JMART-W4
อ่านเพิ่มเติม
20 พฤษภาคม 2564
เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
อ่านเพิ่มเติม
17 พฤษภาคม 2564
การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนและกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (เปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุม)
อ่านเพิ่มเติม
14 พฤษภาคม 2564
การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนและกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (แก้ไข Template)
อ่านเพิ่มเติม
13 พฤษภาคม 2564
การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนและกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
อ่านเพิ่มเติม
13 พฤษภาคม 2564
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
อ่านเพิ่มเติม
13 พฤษภาคม 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
อ่านเพิ่มเติม