23 เมษายน 2563
สารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
อ่านเพิ่มเติม
23 เมษายน 2563
การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน และอนุมัติการร่วมลงทุนในบริษัทย่อย
อ่านเพิ่มเติม
31 มีนาคม 2563
การอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
อ่านเพิ่มเติม
31 มีนาคม 2563
การเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และการอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ JMART-W3 และJMART-W4
อ่านเพิ่มเติม
23 มีนาคม 2563
แนวทางการบริหารจัดการของบริษัท การทำ Synergy ร่วมกันของบริษัท เพื่อตอบสนองต่อมาตรการภาครัฐเพื่อป้องกันการกระจายของไวรัส COVID-19 เรื่อง การปิดศูนย์การค้าในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
อ่านเพิ่มเติม
19 มีนาคม 2563
แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในเว็บไซต์ของบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
19 มีนาคม 2563
แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
อ่านเพิ่มเติม
27 กุมภาพันธ์ 2563
มติคณะกรรมการบริษัท, การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน, จ่ายปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
26 กุมภาพันธ์ 2563
มติคณะกรรมการบริษัท, การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน, จ่ายปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
อ่านเพิ่มเติม
26 กุมภาพันธ์ 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
อ่านเพิ่มเติม
26 กุมภาพันธ์ 2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
อ่านเพิ่มเติม
26 กุมภาพันธ์ 2563
งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม