19 กันยายน 2562
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
18 กันยายน 2562
แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
อ่านเพิ่มเติม
02 กันยายน 2562
แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในเว็บไซต์ของบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
14 สิงหาคม 2562
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2562 (แก้ไข 3)
อ่านเพิ่มเติม
13 สิงหาคม 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว) (แก้ไขหมายเหตุ ข้อที่ 44)
อ่านเพิ่มเติม
13 สิงหาคม 2562
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2562 (แก้ไข 2)
อ่านเพิ่มเติม
13 สิงหาคม 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
13 สิงหาคม 2562
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2562 (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
13 สิงหาคม 2562
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2562
อ่านเพิ่มเติม
13 สิงหาคม 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
อ่านเพิ่มเติม
13 สิงหาคม 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
อ่านเพิ่มเติม
21 มิถุนายน 2562
หุ้นเพิ่มทุนของ JMART เริ่มซื้อขายวันที่ 24 มิถุนายน 2562
อ่านเพิ่มเติม