11 ตุลาคม 2564
แนวทางปฏิบัติในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Blockchain AGM
อ่านเพิ่มเติม
11 ตุลาคม 2564
แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ในเว็บไซต์ของบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
06 ตุลาคม 2564
หุ้นเพิ่มทุนของ JMART เริ่มซื้อขายวันที่ 7 ตุลาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม
04 ตุลาคม 2564
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ JMART-W3 ครั้งที่ 4, JMART-W4 ครั้งที่ 4 และ JMART-W5 ครั้งที่ 1 (F53-5)
อ่านเพิ่มเติม
09 กันยายน 2564
กำหนดการใช้สิทธิของ JMART-W5 ครั้งที่ 1
อ่านเพิ่มเติม
03 กันยายน 2564
กำหนดการใช้สิทธิของ JMART-W4 ครั้งที่ 5
อ่านเพิ่มเติม
03 กันยายน 2564
กำหนดการใช้สิทธิของ JMART-W3 ครั้งที่ 5
อ่านเพิ่มเติม
30 สิงหาคม 2564
กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564, การลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนสำหรับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ PP, การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพให้แก่ PP (แก้ไข1)
อ่านเพิ่มเติม
27 สิงหาคม 2564
กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564, การลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนสำหรับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ PP, การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพให้แก่ PP (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
27 สิงหาคม 2564
กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564, การลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนสำหรับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ PP, การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพให้แก่ PP
อ่านเพิ่มเติม
26 สิงหาคม 2564
ชี้แจ้งข่าวตามที่ปรากฎตามสื่อหนังสือพิมพ์
อ่านเพิ่มเติม
16 สิงหาคม 2564
การไม่ปรับสิทธิของ JMART-W5
อ่านเพิ่มเติม