27 สิงหาคม 2564
กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564, การลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนสำหรับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ PP, การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพให้แก่ PP (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
27 สิงหาคม 2564
กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564, การลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนสำหรับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ PP, การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพให้แก่ PP
อ่านเพิ่มเติม
26 สิงหาคม 2564
ชี้แจ้งข่าวตามที่ปรากฎตามสื่อหนังสือพิมพ์
อ่านเพิ่มเติม
16 สิงหาคม 2564
การไม่ปรับสิทธิของ JMART-W5
อ่านเพิ่มเติม
16 สิงหาคม 2564
การไม่ปรับสิทธิของ JMART-W4
อ่านเพิ่มเติม
16 สิงหาคม 2564
การไม่ปรับสิทธิของ JMART-W3
อ่านเพิ่มเติม
11 สิงหาคม 2564
แจ้งเปลี่ยนชื่อบริษัทย่อย
อ่านเพิ่มเติม
11 สิงหาคม 2564
สรุปข้อสนเทศ (JMART-W5)
อ่านเพิ่มเติม
11 สิงหาคม 2564
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ JMART-W5 เริ่มซื้อขายวันที่ 13 สิงหาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม
10 สิงหาคม 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
10 สิงหาคม 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
อ่านเพิ่มเติม
10 สิงหาคม 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม