17 ธันวาคม 2564
การเข้าทำบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นเพื่อการลงทุนในธุรกิจ Solar Rooftop และกัญชง บมจ. เจ มาร์ท ร่วมกับ บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง และ บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย (เพิ่มเติม)
อ่านเพิ่มเติม
17 ธันวาคม 2564
การเข้าทำบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นเพื่อการลงทุนในธุรกิจ Solar Rooftop และกัญชง ร่วมกับบริษัท บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
อ่านเพิ่มเติม
17 ธันวาคม 2564
หุ้นเพิ่มทุนของ JMART เริ่มซื้อขายวันที่ 20 ธันวาคม 2564
อ่านเพิ่มเติม
16 ธันวาคม 2564
แจ้งการนำหุ้นเข้าฝาก Silent Period
อ่านเพิ่มเติม
13 ธันวาคม 2564
แบบรายงานผลการขายของใบสำคัญแสดงสิทธิ (JMART-W6) ที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (F53-5)
อ่านเพิ่มเติม
13 ธันวาคม 2564
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)
อ่านเพิ่มเติม
08 ธันวาคม 2564
แจ้งกำหนดวันเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการคำนวณราคาเสนอขาย (เพิ่มเติม1)
อ่านเพิ่มเติม
08 ธันวาคม 2564
แจ้งกำหนดวันเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการคำนวณราคาเสนอขาย (เพิ่มเติม)
อ่านเพิ่มเติม
08 ธันวาคม 2564
กำหนดการใช้สิทธิของ JMART-W5 ครั้งที่ 2 (แก้ไข1)
อ่านเพิ่มเติม
08 ธันวาคม 2564
กำหนดการใช้สิทธิของ JMART-W4 ครั้งที่ 6 (แก้ไข1)
อ่านเพิ่มเติม
08 ธันวาคม 2564
กำหนดการใช้สิทธิของ JMART-W3 ครั้งที่ 6 (แก้ไข1)
อ่านเพิ่มเติม
08 ธันวาคม 2564
การปรับสิทธิของ JMART-W5 (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม