10 กันยายน 2563
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2563 เรื่อง การเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) การออกและเสนอขายหุ้นกู้ และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563
อ่านเพิ่มเติม
02 กันยายน 2563
กำหนดการใช้สิทธิของ JMART-W4 ครั้งที่ 1
อ่านเพิ่มเติม
02 กันยายน 2563
กำหนดการใช้สิทธิของ JMART-W3 ครั้งที่ 1
อ่านเพิ่มเติม
25 สิงหาคม 2563
การไม่ปรับสิทธิของ JMART-W4
อ่านเพิ่มเติม
25 สิงหาคม 2563
การไม่ปรับสิทธิของ JMART-W3
อ่านเพิ่มเติม
13 สิงหาคม 2563
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
อ่านเพิ่มเติม
13 สิงหาคม 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
อ่านเพิ่มเติม
13 สิงหาคม 2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
13 สิงหาคม 2563
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
10 กรกฎาคม 2563
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
อ่านเพิ่มเติม
07 กรกฎาคม 2563
เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
อ่านเพิ่มเติม
02 กรกฎาคม 2563
สรุปข้อสนเทศ JMART-W4
อ่านเพิ่มเติม