01 มีนาคม 2565
เผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
อ่านเพิ่มเติม
28 กุมภาพันธ์ 2565
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อ่านเพิ่มเติม
24 กุมภาพันธ์ 2565
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/ 2565 จ่ายปันผล และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
อ่านเพิ่มเติม
24 กุมภาพันธ์ 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
อ่านเพิ่มเติม
24 กุมภาพันธ์ 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
24 กุมภาพันธ์ 2565
งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
02 กุมภาพันธ์ 2565
แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
28 มกราคม 2565
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนของ บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)
อ่านเพิ่มเติม
18 มกราคม 2565
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียน และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 (เพิ่มสิ่งที่ส่งมาด้วย)
อ่านเพิ่มเติม
17 มกราคม 2565
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียน และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565
อ่านเพิ่มเติม
12 มกราคม 2565
หุ้นเพิ่มทุนของ JMART เริ่มซื้อขายวันที่ 13 มกราคม 2565
อ่านเพิ่มเติม
06 มกราคม 2565
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ JMART-W3 ครั้งที่ 6, JMART-W4 ครั้งที่ 6 และ JMART-W5 ครั้งที่ 2 (F53-5)
อ่านเพิ่มเติม