19 เมษายน 2564
การปรับสิทธิของ JMART-W3
อ่านเพิ่มเติม
09 เมษายน 2564
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อ่านเพิ่มเติม
07 เมษายน 2564
หุ้นเพิ่มทุนของ JMART เริ่มซื้อขายวันที่ 8 เมษายน 2564
อ่านเพิ่มเติม
02 เมษายน 2564
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ JMART-W4 (F53-5) ครั้งที่ 3
อ่านเพิ่มเติม
02 เมษายน 2564
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ JMART-W3 (F53-5) ครั้งที่ 3
อ่านเพิ่มเติม
29 มีนาคม 2564
มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Blockchain AGM (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
26 มีนาคม 2564
มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Blockchain AGM
อ่านเพิ่มเติม
18 มีนาคม 2564
แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในเว็บไซต์ของบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
03 มีนาคม 2564
กำหนดการใช้สิทธิของ JMART-W4 ครั้งที่ 3 (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
03 มีนาคม 2564
กำหนดการใช้สิทธิของ JMART-W3 ครั้งที่ 3 (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
02 มีนาคม 2564
กำหนดการใช้สิทธิของ JMART-W4 ครั้งที่ 3
อ่านเพิ่มเติม
02 มีนาคม 2564
กำหนดการใช้สิทธิของ JMART-W3 ครั้งที่ 3
อ่านเพิ่มเติม