30 ธันวาคม 2562
แจ้งการแต่งตั้งตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
13 พฤศจิกายน 2562
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการการเข้าลงทุนในบริษัท บีนส์ แอนด์ บราวน์ จำกัด และการจัดตั้งบริษัท เจ พีทูพี จำกัด ซึ่งเป็นการลงทุนของบริษัทย่อยของบริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด
อ่านเพิ่มเติม
13 พฤศจิกายน 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 13 พ.ย. 2562
อ่านเพิ่มเติม
13 พฤศจิกายน 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
อ่านเพิ่มเติม
13 พฤศจิกายน 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
09 ตุลาคม 2562
หุ้นเพิ่มทุนของ JMART เริ่มซื้อขายวันที่ 10 ตุลาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม
07 ตุลาคม 2562
แบบรายงานการจัดสรรหุ้นปันผล (F53-5)
อ่านเพิ่มเติม
19 กันยายน 2562
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
18 กันยายน 2562
แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
อ่านเพิ่มเติม
02 กันยายน 2562
แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในเว็บไซต์ของบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
14 สิงหาคม 2562
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2562 (แก้ไข 3)
อ่านเพิ่มเติม
13 สิงหาคม 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว) (แก้ไขหมายเหตุ ข้อที่ 44)
อ่านเพิ่มเติม