07 พฤษภาคม 2562
10 พฤษภาคม 2562 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ JMART-W2
อ่านเพิ่มเติม
03 พฤษภาคม 2562
กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ JMART-W2 (แก้ไข ครั้งที่ 3)
อ่านเพิ่มเติม
03 พฤษภาคม 2562
การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ JMART-W2
อ่านเพิ่มเติม
02 พฤษภาคม 2562
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
02 พฤษภาคม 2562
กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ JMART-W2 (แก้ไข ครั้งที่ 2)
อ่านเพิ่มเติม
30 เมษายน 2562
กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ JMART-W2 (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
30 เมษายน 2562
กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ JMART-W2
อ่านเพิ่มเติม
17 เมษายน 2562
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
อ่านเพิ่มเติม
01 เมษายน 2562
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ JMART-W2 (F53-5) ครั้งที่ 8
อ่านเพิ่มเติม
19 มีนาคม 2562
แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในเว็บไซต์ของบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
08 มีนาคม 2562
แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิ ครั้งที่ 8 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บมจ. เจ มาร์ท ครั้งที่ 2 (JMART-W2)
อ่านเพิ่มเติม
27 กุมภาพันธ์ 2562
การงดจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
อ่านเพิ่มเติม