07 เมษายน 2560
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
อ่านเพิ่มเติม
07 มีนาคม 2560
เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
อ่านเพิ่มเติม
01 มีนาคม 2560
เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น,จ่ายปันผลเป็นหุ้นและเงินสด,ออกใบสำคัญแสดงสิทธิJMART-W2 และออกหุ้นกู้ (แก้ไข ครั้งที่ 2)
อ่านเพิ่มเติม
23 กุมภาพันธ์ 2560
คำอธิบายการเปลี่ยนแปลงในงบการเงิน
อ่านเพิ่มเติม
23 กุมภาพันธ์ 2560
งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว) (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
21 กุมภาพันธ์ 2560
เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น,จ่ายปันผลเป็นหุ้นและเงินสด,ออกใบสำคัญแสดงสิทธิJMART-W2 และออกหุ้นกู้ (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
21 กุมภาพันธ์ 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
20 กุมภาพันธ์ 2560
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
อ่านเพิ่มเติม
20 กุมภาพันธ์ 2560
เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น, จ่ายปันผลเป็นหุ้นและเงินสด, ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ JMART-W2 และออกหุ้นกู้
อ่านเพิ่มเติม
20 กุมภาพันธ์ 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
อ่านเพิ่มเติม
20 กุมภาพันธ์ 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
อ่านเพิ่มเติม
10 มกราคม 2560
แจ้งประกาศวันหยุดของบริษัทฯ ประจำปี 2560
อ่านเพิ่มเติม