11 สิงหาคม 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
21 กรกฎาคม 2560
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
อ่านเพิ่มเติม
11 กรกฎาคม 2560
แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิ ครั้งที่ 1 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ 1บมจ. เจ มาร์ท ครั้งที่ 2 (JMART-W2)
อ่านเพิ่มเติม
14 มิถุนายน 2560
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : JMART-W2 เริ่มซื้อขายวันที่ 15 มิถุนายน 2560
อ่านเพิ่มเติม
06 มิถุนายน 2560
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
อ่านเพิ่มเติม
09 พฤษภาคม 2560
การกำหนดวัน Record Date และวันปิดสมุดทะเบียนของหลักทรัพย์ JMART-W2
อ่านเพิ่มเติม
09 พฤษภาคม 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
อ่านเพิ่มเติม
09 พฤษภาคม 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
อ่านเพิ่มเติม
09 พฤษภาคม 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
05 พฤษภาคม 2560
หุ้นเพิ่มทุนของ JMART เริ่มซื้อขายวันที่ 8 พฤษภาคม 2560
อ่านเพิ่มเติม
04 พฤษภาคม 2560
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
อ่านเพิ่มเติม
07 เมษายน 2560
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
อ่านเพิ่มเติม