02 พฤศจิกายน 2559
แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 บนเว็บไซต์ของบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
31 ตุลาคม 2559
แจ้งการปรับจำนวนทศนิยมในการคำนวณเงินปันผลในส่วนเงินสดเพื่อจ่ายภาษี(แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
28 ตุลาคม 2559
แจ้งการปรับจำนวนทศนิยมในการคำนวณเงินปันผลในส่วนเงินสดเพื่อจ่ายภาษี
อ่านเพิ่มเติม
19 ตุลาคม 2559
แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 (แก้ไข2)
อ่านเพิ่มเติม
17 ตุลาคม 2559
การยกเลิกการจัดสรรการเพิ่มทุน และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (JMART-W2) (เพิ่มเติม)
อ่านเพิ่มเติม
17 ตุลาคม 2559
แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
17 ตุลาคม 2559
การจ่ายหุ้นปันผล การจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบ. เจเอ็มที พลัส การออกหุ้นกู้และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559(เพิ่มเติม2)(แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
14 ตุลาคม 2559
การยกเลิกการจัดสรรการเพิ่มทุน และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (JMART-W2)
อ่านเพิ่มเติม
14 ตุลาคม 2559
แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
อ่านเพิ่มเติม
29 กันยายน 2559
การปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559(แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
28 กันยายน 2559
การปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559
อ่านเพิ่มเติม
27 กันยายน 2559
แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 บนเว็บไซต์ของบริษัท
อ่านเพิ่มเติม