07 กุมภาพันธ์ 2561
ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์
อ่านเพิ่มเติม
01 กุมภาพันธ์ 2561
การเปิดเผยข้อมูล White Paper การระดมทุนด้วยดิจิตัลโทเคน (Initial Coin Offering: ICO)ของบริษัทย่อย (แก้ไขครั้งที่2)
อ่านเพิ่มเติม
01 กุมภาพันธ์ 2561
การเปิดเผยข้อมูล White Paper การระดมทุนด้วยดิจิตัลโทเคน (Initial Coin Offering: ICO)ของบริษัทย่อย (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
31 มกราคม 2561
การเปิดเผยข้อมูล White Paper การระดมทุนด้วยดิจิตัลโทเคน (Initial Coin Offering: ICO)ของบริษัทย่อย
อ่านเพิ่มเติม
16 มกราคม 2561
บริษัทย่อยของบริษัทอยู่ระหว่างการเตรียมการออกระดมทุนด้วยดิจิทัล โทเคน ต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรก (Initial Coin Offering: ICO)
อ่านเพิ่มเติม
05 มกราคม 2561
หุ้นเพิ่มทุนของ JMART เริ่มซื้อขายวันที่ 8 มกราคม 2561
อ่านเพิ่มเติม
03 มกราคม 2561
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ JMART-W2 (F53-5) ครั้งที่ 3
อ่านเพิ่มเติม
25 ธันวาคม 2560
แจ้งการแต่งตั้งตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
21 ธันวาคม 2560
แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
อ่านเพิ่มเติม
04 ธันวาคม 2560
แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิ ครั้งที่ 3 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บมจ.เจ มาร์ท (JMART-W2)
อ่านเพิ่มเติม
13 พฤศจิกายน 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
10 พฤศจิกายน 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
อ่านเพิ่มเติม