10 พฤศจิกายน 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
10 พฤศจิกายน 2560
การออกหุ้นกู้ และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
อ่านเพิ่มเติม
25 ตุลาคม 2560
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 และชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
อ่านเพิ่มเติม
05 ตุลาคม 2560
หุ้นเพิ่มทุนของ JMART เริ่มซื้อขายวันที่ 6 ตุลาคม 2560
อ่านเพิ่มเติม
05 ตุลาคม 2560
หุ้นเพิ่มทุนของ JMART เริ่มซื้อขายวันที่ 6 ตุลาคม 2560
อ่านเพิ่มเติม
03 ตุลาคม 2560
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) JMART-W2 ครั้งที่ 2
อ่านเพิ่มเติม
11 กันยายน 2560
แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิ ครั้งที่ 2 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บมจ. เจ มาร์ท ครั้งที่ 2 (JMART-W2)
อ่านเพิ่มเติม
25 สิงหาคม 2560
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2560
อ่านเพิ่มเติม
23 สิงหาคม 2560
แจ้งการไม่ปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน)
อ่านเพิ่มเติม
11 สิงหาคม 2560
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
อ่านเพิ่มเติม
11 สิงหาคม 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
อ่านเพิ่มเติม
11 สิงหาคม 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
อ่านเพิ่มเติม