27 กุมภาพันธ์ 2562
การงดจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
อ่านเพิ่มเติม
27 กุมภาพันธ์ 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
อ่านเพิ่มเติม
27 กุมภาพันธ์ 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
อ่านเพิ่มเติม
27 กุมภาพันธ์ 2562
งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
28 ธันวาคม 2561
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ JMART-W2 (F53-5) ครั้งที่ 7
อ่านเพิ่มเติม
03 ธันวาคม 2561
แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิ ครั้งที่ 7 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (JMART-W2)
อ่านเพิ่มเติม
13 พฤศจิกายน 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
อ่านเพิ่มเติม
13 พฤศจิกายน 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
อ่านเพิ่มเติม
13 พฤศจิกายน 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
26 ตุลาคม 2561
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
อ่านเพิ่มเติม
26 ตุลาคม 2561
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2561
อ่านเพิ่มเติม
02 ตุลาคม 2561
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ JMART-W2 (F53-5)
อ่านเพิ่มเติม