31 มีนาคม 2563
การเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และการอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ JMART-W3 และJMART-W4
อ่านเพิ่มเติม
23 มีนาคม 2563
แนวทางการบริหารจัดการของบริษัท การทำ Synergy ร่วมกันของบริษัท เพื่อตอบสนองต่อมาตรการภาครัฐเพื่อป้องกันการกระจายของไวรัส COVID-19 เรื่อง การปิดศูนย์การค้าในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
อ่านเพิ่มเติม
19 มีนาคม 2563
แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในเว็บไซต์ของบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
19 มีนาคม 2563
แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
อ่านเพิ่มเติม
27 กุมภาพันธ์ 2563
มติคณะกรรมการบริษัท, การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน, จ่ายปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
26 กุมภาพันธ์ 2563
มติคณะกรรมการบริษัท, การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน, จ่ายปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
อ่านเพิ่มเติม
26 กุมภาพันธ์ 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
อ่านเพิ่มเติม
26 กุมภาพันธ์ 2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
อ่านเพิ่มเติม
26 กุมภาพันธ์ 2563
งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
30 ธันวาคม 2562
แจ้งการแต่งตั้งตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
13 พฤศจิกายน 2562
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการการเข้าลงทุนในบริษัท บีนส์ แอนด์ บราวน์ จำกัด และการจัดตั้งบริษัท เจ พีทูพี จำกัด ซึ่งเป็นการลงทุนของบริษัทย่อยของบริษัท เจ เวนเจอร์ส จำกัด
อ่านเพิ่มเติม
13 พฤศจิกายน 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 13 พ.ย. 2562
อ่านเพิ่มเติม