13 สิงหาคม 2562
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2562
อ่านเพิ่มเติม
13 สิงหาคม 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
อ่านเพิ่มเติม
13 สิงหาคม 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
อ่านเพิ่มเติม
21 มิถุนายน 2562
หุ้นเพิ่มทุนของ JMART เริ่มซื้อขายวันที่ 24 มิถุนายน 2562
อ่านเพิ่มเติม
14 มิถุนายน 2562
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ JMART-W2 (F53-5) การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
อ่านเพิ่มเติม
10 พฤษภาคม 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562 (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
10 พฤษภาคม 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
อ่านเพิ่มเติม
10 พฤษภาคม 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
อ่านเพิ่มเติม
10 พฤษภาคม 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
07 พฤษภาคม 2562
10 พฤษภาคม 2562 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ JMART-W2
อ่านเพิ่มเติม
03 พฤษภาคม 2562
กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ JMART-W2 (แก้ไข ครั้งที่ 3)
อ่านเพิ่มเติม
03 พฤษภาคม 2562
การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ JMART-W2
อ่านเพิ่มเติม