23 มิถุนายน 2563
แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)
อ่านเพิ่มเติม
23 มิถุนายน 2563
แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)
อ่านเพิ่มเติม
05 มิถุนายน 2563
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
05 มิถุนายน 2563
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
อ่านเพิ่มเติม
26 พฤษภาคม 2563
มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Blockchain AGM
อ่านเพิ่มเติม
18 พฤษภาคม 2563
แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในเว็บไซต์ของบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
15 พฤษภาคม 2563
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563
อ่านเพิ่มเติม
15 พฤษภาคม 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
อ่านเพิ่มเติม
15 พฤษภาคม 2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
อ่านเพิ่มเติม
15 พฤษภาคม 2563
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
28 เมษายน 2563
สารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
28 เมษายน 2563
การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน และอนุมัติการร่วมลงทุนในบริษัทย่อย (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม