10 พฤษภาคม 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562 (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
10 พฤษภาคม 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
อ่านเพิ่มเติม
10 พฤษภาคม 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
อ่านเพิ่มเติม
10 พฤษภาคม 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
07 พฤษภาคม 2562
10 พฤษภาคม 2562 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ JMART-W2
อ่านเพิ่มเติม
03 พฤษภาคม 2562
กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ JMART-W2 (แก้ไข ครั้งที่ 3)
อ่านเพิ่มเติม
03 พฤษภาคม 2562
การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ JMART-W2
อ่านเพิ่มเติม
02 พฤษภาคม 2562
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
02 พฤษภาคม 2562
กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ JMART-W2 (แก้ไข ครั้งที่ 2)
อ่านเพิ่มเติม
30 เมษายน 2562
กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ JMART-W2 (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
30 เมษายน 2562
กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ JMART-W2
อ่านเพิ่มเติม
17 เมษายน 2562
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
อ่านเพิ่มเติม