07 มีนาคม 2561
แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิ ครั้งที่ 4 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (JMART-W2)
อ่านเพิ่มเติม
27 กุมภาพันธ์ 2561
การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
อ่านเพิ่มเติม
27 กุมภาพันธ์ 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
อ่านเพิ่มเติม
27 กุมภาพันธ์ 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
อ่านเพิ่มเติม
27 กุมภาพันธ์ 2561
งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
อ่านเพิ่มเติม
20 กุมภาพันธ์ 2561
แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ทำการสำนักงานใหญ่
อ่านเพิ่มเติม
13 กุมภาพันธ์ 2561
ชี้แจงคำถามที่ได้รับจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อ่านเพิ่มเติม
07 กุมภาพันธ์ 2561
ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์
อ่านเพิ่มเติม
01 กุมภาพันธ์ 2561
การเปิดเผยข้อมูล White Paper การระดมทุนด้วยดิจิตัลโทเคน (Initial Coin Offering: ICO)ของบริษัทย่อย (แก้ไขครั้งที่2)
อ่านเพิ่มเติม
01 กุมภาพันธ์ 2561
การเปิดเผยข้อมูล White Paper การระดมทุนด้วยดิจิตัลโทเคน (Initial Coin Offering: ICO)ของบริษัทย่อย (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
31 มกราคม 2561
การเปิดเผยข้อมูล White Paper การระดมทุนด้วยดิจิตัลโทเคน (Initial Coin Offering: ICO)ของบริษัทย่อย
อ่านเพิ่มเติม
16 มกราคม 2561
บริษัทย่อยของบริษัทอยู่ระหว่างการเตรียมการออกระดมทุนด้วยดิจิทัล โทเคน ต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรก (Initial Coin Offering: ICO)
อ่านเพิ่มเติม