30 พฤษภาคม 2555
แจ้งข่าวเกี่ยวกับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (JMART-W1) ครั้งที่ 2
อ่านเพิ่มเติม
11 พฤษภาคม 2555
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)(แก้ไขความเห็นของผู้สอบ)
อ่านเพิ่มเติม
10 พฤษภาคม 2555
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
อ่านเพิ่มเติม
10 พฤษภาคม 2555
ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 1 ปี 2555 เปลี่ยนแปลงเกินกว่า 20%
อ่านเพิ่มเติม
10 พฤษภาคม 2555
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2555
อ่านเพิ่มเติม
25 เมษายน 2555
แจ้งผลการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (JMART-ESOP#1)
อ่านเพิ่มเติม
10 เมษายน 2555
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 (แก้ไขข้อ 9)
อ่านเพิ่มเติม
05 เมษายน 2555
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 แก้ไขข้อ 6 และข้อ 8
อ่านเพิ่มเติม
05 เมษายน 2555
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
อ่านเพิ่มเติม
03 เมษายน 2555
หุ้นเพิ่มทุนของ JMART เริ่มซื้อขายวันที่ 5 เมษายน 2555
อ่านเพิ่มเติม
02 เมษายน 2555
รายงานผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ JMART-W1 ครั้งที่ 1 (วันที่ 30 มีนาคม 2555)
อ่านเพิ่มเติม
26 มีนาคม 2555
หุ้นเพิ่มทุนของ JMART เริ่มซื้อขายวันที่ 28 มีนาคม 2555
อ่านเพิ่มเติม