05 เมษายน 2555
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
อ่านเพิ่มเติม
03 เมษายน 2555
หุ้นเพิ่มทุนของ JMART เริ่มซื้อขายวันที่ 5 เมษายน 2555
อ่านเพิ่มเติม
02 เมษายน 2555
รายงานผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ JMART-W1 ครั้งที่ 1 (วันที่ 30 มีนาคม 2555)
อ่านเพิ่มเติม
26 มีนาคม 2555
หุ้นเพิ่มทุนของ JMART เริ่มซื้อขายวันที่ 28 มีนาคม 2555
อ่านเพิ่มเติม
26 มีนาคม 2555
W1 ส่วนเพิ่ม เริ่มซื้อขายวันที่ 28 มีนาคม 2555
อ่านเพิ่มเติม
23 มีนาคม 2555
แจ้งสารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในระยะเวลา 6 เดือน
อ่านเพิ่มเติม
21 มีนาคม 2555
แจ้งผลการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ
อ่านเพิ่มเติม
16 มีนาคม 2555
แจ้งมติ BOD : การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
อ่านเพิ่มเติม
14 มีนาคม 2555
แจ้งข่าวเกี่ยวกับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1 (JMART-W1)(แก้ไขจำนวนหน่วย)
อ่านเพิ่มเติม
13 มีนาคม 2555
แจ้งข่าวเกี่ยวกับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1 (JMART-W1)
อ่านเพิ่มเติม
05 มีนาคม 2555
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
28 กุมภาพันธ์ 2555
งบการเงินรายปี 2554 ; ฉบับแก้ไขหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 34.
อ่านเพิ่มเติม