20 กุมภาพันธ์ 2555
JMT ซื้อหนี้ด้อยคุณภาพ
อ่านเพิ่มเติม
14 กุมภาพันธ์ 2555
แจ้งผลการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ
อ่านเพิ่มเติม
27 มกราคม 2555
แจ้งมติ BOD's : กำหนดวัน RD และปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร JMART-W1
อ่านเพิ่มเติม
20 ธันวาคม 2554
แจ้งการลาออกของกรรมการบริหาร, ผู้อำนวยการสายงานการตลาดและการขาย
อ่านเพิ่มเติม
07 พฤศจิกายน 2554
ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 3 ปี 2554 เปลี่ยนแปลงเกินกว่า 20%
อ่านเพิ่มเติม
07 พฤศจิกายน 2554
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
อ่านเพิ่มเติม
07 พฤศจิกายน 2554
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2554
อ่านเพิ่มเติม
14 ตุลาคม 2554
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า
อ่านเพิ่มเติม
22 สิงหาคม 2554
แจ้งการเปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
อ่านเพิ่มเติม
09 สิงหาคม 2554
ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 2 ปี 2554 เปลี่ยนแปลงเกินกว่า 20%
อ่านเพิ่มเติม
09 สิงหาคม 2554
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2554 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
อ่านเพิ่มเติม
09 สิงหาคม 2554
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
อ่านเพิ่มเติม