05 มีนาคม 2553
แจ้งมติ BOD: แต่งตั้งกรรมการ,จ่ายปันผล,เรียก AGM (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
24 กุมภาพันธ์ 2553
แจ้งมติ BOD;แต่งตั้งกรรมการใหม่ จ่ายเงินปันผล เรียกประชุมAGM
อ่านเพิ่มเติม
24 กุมภาพันธ์ 2553
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยประจำปี(F45-3)
อ่านเพิ่มเติม
24 กุมภาพันธ์ 2553
งบการเงินรายปี 2009
อ่านเพิ่มเติม
18 มกราคม 2553
แจ้งแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
04 มกราคม 2553
แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท
อ่านเพิ่มเติม
13 พฤศจิกายน 2552
ชี้แจงผลการดำเนินงาน Q3/52 เปลี่ยนแปลงเกินกว่า 20%
อ่านเพิ่มเติม
12 พฤศจิกายน 2552
แจ้งผลการดำเนินการและงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552
อ่านเพิ่มเติม
12 พฤศจิกายน 2552
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่3(F45-3)
อ่านเพิ่มเติม
11 พฤศจิกายน 2552
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2009
อ่านเพิ่มเติม
07 สิงหาคม 2552
แจ้งสรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่2 ปี 2552 (แก้ไข)
อ่านเพิ่มเติม
07 สิงหาคม 2552
ผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 และมติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
อ่านเพิ่มเติม