02 มกราคม 2557
รายงานผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 JMART-W1 ซึ่งเป็นการใช้สิทธิแปลงสภาพ ครั้งสุดท้าย
อ่านเพิ่มเติม
02 มกราคม 2557
รายงานผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ JMART-ESOP#1 ซึ่งเป็นการใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้าย
อ่านเพิ่มเติม
27 พฤศจิกายน 2556
29 พฤศจิกายน 2556 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ JMART-W1
อ่านเพิ่มเติม
27 พฤศจิกายน 2556
แจ้งข่าวเกี่ยวกับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ JMART-W1 (ครั้งสุดท้าย) (แจ้งครั้งที่ 2)
อ่านเพิ่มเติม
08 พฤศจิกายน 2556
ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 3 ปี 2556 เปลี่ยนแปลงเกินกว่า 20%
อ่านเพิ่มเติม
08 พฤศจิกายน 2556
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
อ่านเพิ่มเติม
08 พฤศจิกายน 2556
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
อ่านเพิ่มเติม
08 พฤศจิกายน 2556
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2556
อ่านเพิ่มเติม
04 พฤศจิกายน 2556
การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน: JMART-W1
อ่านเพิ่มเติม
01 พฤศจิกายน 2556
แจ้งข่าวเกี่ยวกับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (JMART-W1) ครั้งสุดท้าย
อ่านเพิ่มเติม
03 ตุลาคม 2556
หุ้นเพิ่มทุนของ JMART เริ่มซื้อขายวันที่ 4 ตุลาคม 2556
อ่านเพิ่มเติม
02 ตุลาคม 2556
รายงานผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 JMART-W1 ซึ่งเป็นการใช้สิทธิแปลงสภาพ ครั้งที่ 7
อ่านเพิ่มเติม