เนื่องจากบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจบนหลักธรรมาภิบาล และบริษัทได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดมา บริษัทฯ จึงได้ทำโครงการต่างๆ ให้กับสังคม ในปี 2557 บริษัทได้จัดทำโครงปันรักปันน้ำใจ จากพี่ให้น้องขึ้น โดยการนำชุดกีฬา อุปกรณ์การกีฬา เครื่องดนตรี อุปกรณ์เครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียน ไปจนถึงเงินสมทบส่วนหนึ่งที่บุคลากรในองค์สมทบทุน มอบให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะให้สังคมได้รับประโยชน์สูงสุดจากกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งสำหรับในปีต่อๆ ไปบริษัทยังมีแผนที่จะคืนประโยชน์ให้สังคมในด้านต่างๆ อาทิเช่น การรณรงค์ให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในบริษัทฯ ร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติ ลดการใช้พลังงาน ไปจนถึงการปลูกป่า และสำหรับโครงการที่บริษัทได้ทำกันมาอย่างต่อเนื่องทุกปี ได้แก่ โครงการห้องน้ำเพื่อน้อง ตามโรงเรียนต่างจังหวัดที่ขาดแคลนโดยบริษัทได้ใช้หลักในการพิจารณาอย่างเหมาะสม

และเพื่อให้กิจกรรม CSR ของบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) ดำเนินไปอย่างมีแบบแผน เป็นระบบและเกิดประสิทธิผลสูงสุด บริษัทได้กำหนดหลักการเพื่อเป็นแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมและเพื่อเป็นแนวทางปฎิบัติของบริษัท ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้ มีดังนี้

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
การเคารพสิทธิมนุษยชน
การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

Sustainability Framework

Economic
Innovation

Corporate culture

Human capital development

Collaboration with partnership

Incubator for start up

Big Data

Sale and promotion

Inspiration

Corporate culture

Human capital development

Trust

SERVICE EXCELLENT (service mind)

Knowledge

Supplier

Consumer

Employee

Business Partner

Government

Community

Social

Environment

Community Development/Quality of life

4R : Environment friendly project

โครงการทางด้านสิ่งแวดล้อม “เติมรักให้โลก ด้วย 4R โดย กลุ่มบริษัท เจ มาร์ท”

นโยบาย

นโยบายด้านความยั่งยืน
ดาวน์โหลด
ประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อม
ดาวน์โหลด
แต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ดาวน์โหลด
การจัดการน้ำ
ดาวน์โหลด
การจัดการก๊าซเรือนกระจก
ดาวน์โหลด
การจัดการพลังงาน
ดาวน์โหลด