06 เมษายน 2562

โครงการ อาวุโส So Smart”

อาวุโส So Smart คือ โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ App. โทรศัพท์มือถือแก่ผู้สูงอายุ เนื่องด้วยบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของกลุ่มคนสูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยข้อมูลจากองค์การสหประชาชาติได้ให้นิยามว่าประเทศใดมีประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไปในสัดส่วนเกิน 10% หรือมีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปเกิน 7% ของประชากรทั้งประเทศ ถือว่าประเทศนั้นได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) และจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ เมื่อสัดส่วนประชากรที่มีอายุ 60 ปีเพิ่มขึ้นเป็น 20% และอายุ 65 ปีเพิ่มขึ้นเป็น 14%

สำหรับประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปี 2548 คือ มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป 10.5% ของประชากรทั้งประเทศ และมีแนวโน้มที่ประชากรผู้สูงอายุจะมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากอัตราการเกิดทดแทนลดลง อีกทั้งอายุเฉลี่ยของคนไทยก็ยืนยาวขึ้น อาจเนื่องมาจากการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ทั้งด้านการแพทย์ สาธารณสุข เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

ดังนั้นเมื่อแนวโน้มของประชากรผู้สูงอายุมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน จึงเล็งเห็นความสำคัญโดยมีการริเริ่มโครงการและจัดตั้งโครงการต่างๆ เพื่อดูแลประชากรผู้สูงอายุโดยเฉพาะ เช่น การจัดทำบัตรผู้สูงอายุ การจ่ายเบี้ยยังชีพ การจัดตั้งคลินิก และชมรมผู้สูงอายุขึ้นในโรงพยาบาลต่างๆ ฯลฯ และสำหรับบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) เราได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในด้านสังคมและจิตใจของกลุ่มผู้สูงอายุด้วย ดังนั้นเราจึงริเริ่มโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ App. โทรศัพท์มือถือ ในชื่อโครงการ “อาวุโส So Smart” เพื่อช่วยให้กลุ่มผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุข

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 เจ มาร์ท ได้เริ่มจัดกิจกรรมขึ้นครั้งแรก ที่ร้าน เจ มาร์ท สาขาสยามพารากอน บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ผู้อาวุโสให้ความสนใจเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานสมาร์ทโฟน และการใช้ App ต่างๆ บนมือถือ นอกจากนี้ทางทีมงานยังได้ไขข้อข้องใจ และตอบคำถามจากผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างเป็นกันเองทำให้ผู้สูงอายุได้เข้าใจในการใช้สมาร์ทโฟนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ App สำหรับสื่อสารกับลูกๆ หลานๆ คนในครอบครัวและเพื่อนๆ ในสังคมผู้สูงอายุอย่างเป็นกันเองได้สนุกเพิ่มขึ้นอีกด้วย

สำหรับโครงการ “อาวุโส So Smart” ครั้งที่ 2 ได้จัดขึ้นในวันที่ 11 กันยายน 2558 ที่ ร้าน FU5 Coffee The Jas วังหิน ซึ่งบรรยากาศในงานครั้งนี้เต็มไปด้วยความสนุกสนานเช่นเคยผู้อาวุโสให้ความสนใจเรียนรู้ App. ต่างๆอย่างมาก โดยมีทีมงานคอยดูแลและตอบคำถามให้แก่ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเป็นกันเอง

สำหรับโครงการ “อาวุโส So Smart” ครั้งที่ 6 ได้จัดขึ้นในวันที่ 11 มิถุนายน 2559 ที่อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท เจ มาร์ท ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการกว่า 75 ท่าน

สำหรับโครงการ “อาวุโส So Smart” ครั้งที่ 7 ได้จัดขึ้นในวันที่ 7 ตุลาคม 2560 บริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด ร่วมมือกับสโมสรโรตารีสวนหลวงจัดโครงการ อาวุโส So Smart เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ App บนมือถือแก่ผู้สูงอายุนอกจากนี้ผู้เข้าอบรมยังได้รับฟังการบรรยาย เรื่องเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก จากคุณนราธิป วิรุฬห์ชาตะพันธ์ ผู้อำนวยการสายงานการตลาด บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) ณ ห้องอบรม A ชั้น 2 ตึก B อาคาร เจ มาร์ท

และสำหรับในปี 2561 บริษัทยังคงดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 บริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด ได้จัดโครงการ “อาวุโส So Smart” ครั้งที่ 8 ที่อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท เจ มาร์ท โดยมีทีมงานคอยดูแลและตอบคำถามให้แก่ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง

ผลที่ได้รับจากการจัดโครงการ

ทำให้ผู้สูงอายุได้มีความรู้เพิ่มมากขึ้น ได้ทราบวิธีการใช้งานโทรศัพท์ที่ถูกต้อง และได้รู้จัก App.ใหม่ๆ บนมือถือที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

ทำให้ผู้สูงอายุสามารถสร้างความใกล้ชิดกับคนในครอบครัว และเพื่อนๆ ในกลุ่มผู้สูงอายุด้วยกันได้