29 พฤศจิกายน 2565

หลักสูตร "เทคนิค Coaching ด้วย ใจ"

เพื่อให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จึงได้จัดการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะหัวหน้างานเกี่ยวกับวิธีการโค้ชการเป็นนักโค้ชที่สามารถพัฒนาทีมงานในองค์กร ทั้งในด้านแนวคิด วิธีคิดที่สร้างสรรค์ การบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการโค้ชเพื่อต่อยอดพัฒนาแนวความคิดใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้พัฒนาองค์กร พัฒนาทีมงานและมีผลงานที่ยอดเยี่ยม

เจ มาร์ท จึงได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิค Coaching ด้วยใจ” โดยได้จัดการฝึกอบรมในวันที่ 29 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นกลุ่มผู้จัดการสาขา พนักงานระดับผู้จัดการ ณ สำนักงานใหญ่ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายในการฝึกอบรมและเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ โครงสร้างของหลักสูตรจึงประกอบไปด้วยหัวข้อ อาทิ บทบาทของผู้นำนักโค้ช เป็นการอธิบายถึงกรอบความคิดที่สำคัญของโค้ชและบทบาทหน้าที่ของการเป็นโค้ช, ระดับและหัวข้อของการ Coaching ประกอบด้วย การทำให้ดูเป็นตัวอย่าง การสอนโดยการอธิบาย การชี้ให้เห็นอุปสรรคที่ก่อให้เกิดปัญหา การตั้งคำถามกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ และการสนับสนุน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ จากผู้เข้ารับการฝึกอบรม คือการโค้ชลูกน้องให้ได้ใจ เป็นการรักษาพนักงาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีแนวทางวิธีคิดวิธีการแก้ปัญหาใหม่ๆ นำไปสู่การเพิ่มศักยภาพของพนักงานในการทำงาน และเกิดประสิทธิผลของการทำงานต่อองค์กรสูงขึ้นด้วย