18 มิถุนายน 2565

ปฏิบัติการลดโลกร้อน ร่วมกับโครงการ Care the Bear

บริษัทเจมาร์ท ได้จดทะเบียนร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ในโครงการ Care the bear เพื่อปรับพฤติกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร ทั้งในรูปแบบของ online หรือ onsite เช่น การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) การประชุมออนไลน์ การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) การประชุมผู้บริหารพบเพื่อนพนักงาน การแถลงข่าว การอบรม สัมมนา การจัดกิจกรรมท่องเที่ยว การจัดงานมอบรางวัล การจัดงาน CSR เป็นต้น โดยนำหลักการ 6 Cares มาออกแบบเพื่อประเมินผล วัดผล และสร้างพฤติกรรมใหม่ให้กับองค์กรอย่างยั่งยืน ได้แก่

  1. รณรงค์ให้เดินทางโดยรถสาธารณะหรือเดินทางมาร่วมกัน
  2. ลดการใช้กระดาษ พลาสติก จากเอกสารต่าง ๆ และบรรจุภัณฑ์
  3. งดการใช้โฟมจากบรรจุภัณฑ์หรือโฟมเพื่อการตกแต่ง
  4. ลดการใช้พลังงานจากอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
  5. ออกแบบโดยใช้วัสดุตกแต่งที่สามารถกลับมาใช้ใหม่ได้
  6. ลดขยะจากอาหารเหลือทิ้งในงานอีเว้นท์

ซึ่งโครงการ Care the bear จะมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนร่วมกับสมาชิกในองค์กรไปสู่เป้าหมายความยั่งยืนในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดกิจกรรมขององค์กร รวมถึงการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

ต่อมาวันที่ 18 มิ.ย. 2565 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับ บมจ.เจ มาร์ท (JMART) บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส (JMT) และ บมจ.เจเอเอส แอสเซ็ท (J) ได้มีการจัดอบรมออนไลน์ “ปฏิบัติการลด-โลก-ร้อน กับ Care the Bear” ให้กับพนักงานจากทุกฝ่ายงานของทั้ง 3 องค์กร จำนวน 150 คน โครงการ Care the Bear มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนร่วมกับสมาชิกในองค์กรไปสู่เป้าหมายความยั่งยืนในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของภาวะโลกร้อน โดยการอบรมครั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แชร์สถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก และแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดกิจกรรมขององค์กร รวมถึงการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย