09 เมษายน 2553

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

ที่ IR 53/006 09 เมษายน 2553 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันที่ 9 เมษายน 2553 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 9/121-3,126-7 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ห้องประชุมชั้น 12 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โดยเป็นการประชุม ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ทั้งนี้ ขณะที่ประธานที่ประชุมได้ดำเนินการกล่าวเปิดการประชุมเมื่อเวลา 09.30 น.ได้มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะมาประชุมจำนวน 50 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 211,009,249 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.34 % ของจำนวนหุ้นหมดจำนวน 300,000,000 หุ้น โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติในแต่ละวาระ สรุปได้ ดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2552 - เห็นด้วย 211,009,249 เสียง *** - ไม่เห็นด้วย - เสียง - งดออกเสียง - เสียง 2. อนุมัติรายงานประจำปี 2552 และรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงผลการดำเนินการ ของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา - เห็นด้วย 211,009,249 เสียง *** - ไม่เห็นด้วย - เสียง - งดออกเสียง - เสียง 3. อนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และรายงานของผู้สอบบัญชี - เห็นด้วย 211,079,249 เสียง *** - ไม่เห็นด้วย - เสียง - งดออกเสียง - เสียง 4. อนุมัติจัดสรรเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.23 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2552 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2552 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 4 กันยายน 2552 ในอัตรา 0.08 บาทต่อหุ้น จึงคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่าย จำนวน 0.15 บาท ต่อหุ้น โดยกำหนดจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2553 - เห็นด้วย 211,079,249 เสียง *** - ไม่เห็นด้วย - เสียง - งดออกเสียง - เสียง 5. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2553 ดังนี้ 5.1คณะกรรมการบริษัท ให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ดังนี้ ประธานกรรมการ 45,000 บาท รองประธานกรรมการ 40,000 บาท กรรมการ 25,000 บาท 5.2คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ดังนี้ ประธานกรรมการตรวจสอบ 45,000 บาท กรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท - เห็นด้วย 211,079,249 เสียง *** - ไม่เห็นด้วย - เสียง - งดออกเสียง - เสียง 6. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติมจำนวน 2 ท่าน โดยอนุมัติให้แต่งตั้งนางสาวยุวดี พงษ์อัชฌา และนายประชา ตันเสนีย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 1. นางสาวยุวดี พงษ์อัชฌา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง - เห็นด้วย 140,114,679 เสียง *** - ไม่เห็นด้วย - เสียง - งดออกเสียง 70,964,570 เสียง 2. นายประชา ตันเสนีย์ เป็นกรรมการ - เห็นด้วย 211,079,249 เสียง *** - ไม่เห็นด้วย - เสียง - งดออกเสียง - เสียง 7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดสินจ้างในการตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2553 โดย แต่งตั้งให้ บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด โดยนางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3322 หรือ นายโกศล แย้มลีมูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4575 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2553 และ คณะกรรมการ ได้อนุมัติค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทฯ จำนวน 1,510,000 บาท และอนุมัติค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยในวงเงิน 600,000 บาท รวมเป็นเงิน ค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2553 จำนวน 2,110,000 บาท - เห็นด้วย 211,079,249 เสียง *** - ไม่เห็นด้วย - เสียง - งดออกเสียง - เสียง หมายเหตุ ***เนื่องจากระหว่างการดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจึงทำให้ จำนวนหุ้นที่มาประชุมจนถึงวาระต่างๆนี้ มีจำนวนหุ้นมากกว่า ณ ขณะที่เปิดการประชุม ทั้งนี้จำนวนยอดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้ามาร่วมประชุมทั้งหมดรวมเป็น จำนวนทั้งสิ้น 53 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 211,079,249 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.36% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ ( นางสาวลัดดา วรุณธารากุล ) เลขานุการบริษัท