12 กันยายน 2565

ประมวลภาพตรวจสุขภาพประจำปี 2565 วันที่ 12-13 กันยายน 2565

บริษัทตระหนักและส่งเสริมให้พนักงานรู้ถึงความสำคัญของการบริจาคเลือด และการช่วยเหลือผู้ที่ต้องการเลือดเพื่อรักษาโรคฉุกเฉินทางการแพทย์ อีกทั้งใส่ใจต่อสุขภาพและอนามัยของพนักงาน เพื่อมั่นใจได้ว่าพนักงานของเรา มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง รวมถึงเป็นการค้นหาเกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยหรือความผิดปกติต่างๆ ของร่างกาย เพื่อที่จะได้ดูแลรักษาได้อย่างทันท่วงที เจ มาร์ท จึงได้จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปีแก่พนักงานเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปี 2565 บริษัทจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานในวันที่ 12 - 13 กันยายน 2565