06 มกราคม 2557

หุ้นเพิ่มทุนของ JMART เริ่มซื้อขายวันที่ 7 มกราคม 2557

รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน เรื่อง : หุ้นเพิ่มทุนของ JMART เริ่มซื้อขายวันที่ 7 มกราคม 2557 ชื่อบริษัท : บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) (JMART) ทุนเดิม (บาท) : 417,587,529.00 - หุ้นสามัญ (หุ้น) : 417,587,529 จำนวนหุ้นเพิ่มทุน : - หุ้นสามัญ (หุ้น) : 1,986,079 ทุนใหม่ (บาท) : 419,573,608.00 - หุ้นสามัญ (หุ้น) : 419,573,608 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น) : 1.00 จัดสรรรเพื่อ : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (JMART-ESOP#1) จำนวน 1,380,250 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,380,250 หุ้น อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น) : 1 : 1 ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 1.00 วันใช้สิทธิ : 27 ธ.ค. 2556 จัดสรรรเพื่อ : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (JMART-W1) 605,829 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญ 605,829 หุ้น อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น) : 1 : 1 ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 3.00 วันใช้สิทธิ : 27 ธ.ค. 2556 วันที่เริ่มซื้อขาย : 07 ม.ค. 2557 ______________________________________________________________________