08 พฤศจิกายน 2556

ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 3 ปี 2556 เปลี่ยนแปลงเกินกว่า 20%

ชี้แจงผลการดำเนินงาน ที่ IR 56/023 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 3 ปี 2556 เปลี่ยนแปลงเกินกว่า 20% เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ได้มีมติอนุมัติรับรองงบการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับไตรมาส 3 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้วโดยมีผลสรุปได้ ดังนี้ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไตรมาส 3 ปี 2556 งบการเงินรวมมีผลกำไรสุทธิ 103.77 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อนมีผลกำไรสุทธิ 79.05 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 24.72 ล้านบาท หรืออัตราร้อยละ 31.27 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการสำหรับไตรมาส 3 ปี 2556 เท่ากับ 2,377.65 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อนซึ่งเท่ากับ 1,980.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 396.67 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น ในอัตราร้อยละ 20.02 สาเหตุเกิดจาก - รายได้จากการขายสินค้า เพิ่มขึ้น 382.83 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ในอัตราร้อยละ 21.10 เนื่องจากปริมาณการขายสินค้าประเภท Smart phone และ Tablet เพิ่มสูงขึ้น - รายได้จากการติดตามหนี้สินและบริการอื่นลดลง 8.50 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 8.29 จากการซื้อหนี้เข้ามาบริหารและปริมาณงานรับจ้างติดตามหนี้น้อยลงเมื่อเปรียบเทียบกับการซื้อในช่วงไตรมาสเ ดียวกันของปีก่อน - รายได้ค่าเช่า เพิ่มขึ้น 22.35 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ในอัตราร้อยละ 34.81 จากการปรับค่าเช่าพื้นที่และขยายพื้นที่ให้เช่าเพิ่มขึ้น 2. บริษัทฯ มีรายได้อื่นๆ สำหรับไตรมาส 3 ปี 2556 เท่ากับ 116.10 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อนซึ่งเท่ากับ 54.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 54.75 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 99.78 สาเหตุเกิดจาก - รายได้ค่าส่งเสริมการขาย เพิ่มขึ้น 52.14 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ในอัตราร้อยละ 109.29 เนื่องจากได้รับการสนับสนุนเพิ่มมากขึ้นจากกลุ่มธุรกิจมือถือ, กลุ่มอุปกรณ์เสริมและกลุ่มผู้ให้บริการเครือข่าย 3 ราย 3. บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นเท่ากับ 308.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45.11 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 17.13 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนเนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยรวม ปรับตัวเพิ่มขึ้น 4. บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร สำหรับไตรมาส 3 ปี 2556 เท่ากับ 277.56 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อนซึ่งเท่ากับ 204.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 72.68 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 35.47 เนื่องจากบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้านการตลาด และค่าเช่าพื้นที่ของสาขา เพิ่มขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ESOP จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ ( นางสาวลัดดา วรุณธารากุล ) เลขานุการบริษัท ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้