08 พฤศจิกายน 2556

ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

IR 56/022 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ขอเรียนว่า เพื่อให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.jaymart.co.th ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องเสนอเป็นจดหมายพร้อมเอกสารแนบตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯได้แจ้งบนเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มายัง แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน) 325/7-8 อาคารเจมาร์ท ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ ( นางสาวลัดดา วรุณธารากุล ) เลขานุการบริษัท ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้