04 พฤศจิกายน 2556

การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน: JMART-W1

การขึ้นเครื่องหมาย เรื่อง : การขึ้นเครื่องหมาย SP ชื่อย่อหลักทรัพย์ - ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (JMART-W1) ขึ้นเครื่องหมาย : SP เหตุผล : การใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ JMART-W1 วันปิดสมุดทะเบียน : วันที่ 06 ธ.ค. 2556 ถึงวันที่ 27 ธ.ค. 2556 วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย : 27 ธ.ค. 2556 วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP : วันที่ 02 ธ.ค. 2556 ถึงวันที่ 27 ธ.ค. 2556 ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ : วันที่ 12 ธ.ค. 2556 ถึงวันที่ 26 ธ.ค. 2556 วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน : 28 ธ.ค. 2556 ______________________________________________________________________