01 พฤศจิกายน 2556

แจ้งข่าวเกี่ยวกับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (JMART-W1) ครั้งสุดท้าย

การใช้สิทธิ เรื่อง : กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย วันที่แจ้งสารสนเทศ : 01 พ.ย. 2556 ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ : JMART-W1 วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ : วันที่ 06 ธ.ค. 2556 ถึงวันที่ 27 ธ.ค. 2556 วันใช้สิทธิ : 27 ธ.ค. 2556 วันที่ขอขึ้นเครื่องหมาย SP : วันที่ 02 ธ.ค. 2556 ถึงวันที่ 27 ธ.ค. 2556 ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ : วันที่ 12 ธ.ค. 2556 ถึงวันที่ 26 ธ.ค. 2556 ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น) : 3.00 อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น) : 1 : 1 หมายเหตุ : IR 56/021 1 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง แจ้งข่าวเกี่ยวกับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (JMART-W1) ครั้งสุดท้าย เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งข่าวเกี่ยวกับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งสุดท้ายในการซื้อหุ้นสามัญ (JMART-W1) ที่บริษัทฯได้มีการออก จำนวน 68,999,990 หน่วย ดังต่อไปนี้ 1. ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ คือ วันที่ 12-26 ธันวาคม 2556 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.ในทุกวันทำการของบริษัท 2. วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 3. สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิและรับใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ คือ บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่เลขที่ 325/7-8 อาคารเจมาร์ท ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์: 02-3088068 คุณกัลยากร ปิติวรวงศ์ โทรสาร : 02-3088068 4. อัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 3 บาท 5. วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ JMART-W1 วันที่ 6 ธันวาคม 2556 ถึง วันที่ 27 ธันวาคม 2556 6. จำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น 7. ระยะเวลาการหยุดพักการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิ JMART-W1 (ขึ้นเครื่องหมาย SP) : เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจึง ขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหยุดพักการซื้อขายใบสำคัญสิทธิ JMART-W1 ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย หรือขึ้นเครื่องหมาย SP เพื่อห้ามการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิ JMART-W1 โดยขึ้นเครื่องหมายใน วันที่ 2 ธันวาคม 2556 ถึง วันที่ 27 ธันวาคม 2556 8. การสิ้นสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ (JMART-W1) : เมื่อพ้นกำหนดการใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้าย ในวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญ (JMART-W1) จะหมดอายุและสิ้นสุดการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2556 9. วิธีการชำระเงินในการใช้สิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถเลือกชำระเงินได้ตามวิธีการดังต่อไปนี้ 9.1 สามารถชำระเป็นเช็ค, ดร๊าฟท์, ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือคำสั่งจ่ายเงินของธนาคารที่สามารถเรียกเก็บได้ใน เขตกรุงเทพฯ ภายใน 2 วันทำการ ก่อนวันใช้สิทธิแต่ละครั้งโดยขีดคร่อมสั่งจ่าย "บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุน บมจ. เจ มาร์ท" หมายเหตุ ลงวันที่เช็ควันสุดท้ายคือ วันที่ 25 ธันวาคม 2556 และกรุณานำส่งเช็คดังกล่าวถึงบริษัท ภายในเวลา 10.00 น. วันที่ 25 ธันวาคม 2556 9.2 สามารถโอนเงินสดเข้าบัญชีเงินฝากชื่อบัญชี "บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บมจ. เจ มาร์ท" บัญชี เลขที่ 168-1-36172-0 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาพัฒนาการ พร้อมนำส่งสำเนาใบนำฝากเงินให้แก่บริษัท 10. หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ 10.1 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ / ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 10.2 ใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (JMART-W1) ครั้งสุดท้าย 10.3 สำเนาใบนำฝากเงิน 10.4 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 10.5 บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว : สำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 10.6 นิติบุคคลสัญชาติไทย : สำเนาหนังสือรับรองบริษัท โดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 12 เดือน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ ตาม 10.4 หรือ 10.5พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 10.7 นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว : สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับและ หนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันใช้สิทธิ ซึ่งรับรองโดย Notary Public พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลง ลายมือชื่อตาม 10.4 หรือ 10.5 11. สามารถเข้าไปดาวน์โหลดใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อสามัญ (JMART-W1) ครั้งสุดท้าย ได้ที่ www.jaymart.co.th จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นางสาวลัดดา วรุณธารากุล) เลขานุการบริษัท ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้