13 สิงหาคม 2556

กรรมการอิสระลาออก

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร ที่ IR56/017 13 สิงหาคม 2556 เรื่อง กรรมการอิสระลาออก เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท เจมาร์ท จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่านายเดช บุลสุข ได้แจ้งยื่นใบลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ เนื่องจากมีภาระกิจอื่น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งให้แก่นักลงทุนทั่วไปได้ทราบโดยทั่วกัน ขอแสดงความนับถือ ( นางสาวลัดดา วรุณธารากุล ) เลขานุการบริษัท ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้