10 พฤษภาคม 2556

ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 1 ปี 2556 เปลี่ยนแปลงเกินกว่า 20%

ชี้แจงผลการดำเนินงาน ที่ IR56/011 วันที่ 10 พฤษภาคม 2556 เรื่อง ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 1 ปี 2556 เปลี่ยนแปลงเกินกว่า 20% เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ได้มีมติอนุมัติรับรองงบการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับไตรมาส 1 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้วโดยมีผลสรุปได้ ดังนี้ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไตรมาส 1 ปี 2556 งบการเงินรวมมีผลกำไรสุทธิ 84.53 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อนมีผลกำไรสุทธิ 50.68 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 33.85 ล้านบาท หรืออัตราร้อยละ 66.79โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการสำหรับไตรมาส 1 ปี 2556 เท่ากับ 2,306.84 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อนซึ่งเท่ากับ 1,843.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 463.72 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น ในอัตราร้อยละ 25.16 สาเหตุเกิดจาก - รายได้จากการขายสินค้า เพิ่มขึ้น 439.06 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ในอัตราร้อยละ 25.86 เนื่องจากปริมาณการขายสินค้าประเภท Smart phone และ Teblet เพิ่มสูงขึ้น - รายได้จากการติดตามหนี้สินและบริการอื่นเพิ่มขึ้น 8.94 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 10.57 จากการซื้อหนี้ด้อยคุณภาพมาบริหารมากขึ้น - รายได้ค่าเช่า เพิ่มขึ้น 15.71 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ในอัตราร้อยละ 25.84 จากการปรับค่าเช่าพื้นที่และขยายพื้นที่ให้เช่าเพิ่มขึ้น 2. บริษัทฯ มีรายได้อื่นๆ สำหรับไตรมาส 1 ปี 2556 เท่ากับ 61.59 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อนซึ่งเท่ากับ 31.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29.63 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 92.71 สาเหตุเกิดจาก - รายได้ค่าส่งเสริมการขาย เพิ่มขึ้น 25.00 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ในอัตราร้อยละ 98.66 เนื่องจากปริมาณสั่งซื้อเพิ่มสูงขึ้น 3. บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นเท่ากับ 314.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 91.28 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 40.85 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนเนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยปรับตัวเพิ่มขึ้น 4. บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร สำหรับไตรมาส 1 ปี 2556 เท่ากับ 262.36 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีก่อนซึ่งเท่ากับ 179.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 82.79 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 46.10 เนื่องจากบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้านการตลาด, โฆษณา, ค่าเช่าพื้นที่ของสาขาเปิดใหม่ เพิ่มขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ESOP จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ ( นางสาวลัดดา วรุณธารากุล ) เลขานุการบริษัท ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้