27 กุมภาพันธ์ 2556

แจ้งการเข้ารับตำแหน่งผู้บริหาร

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร IR 56/007 27 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง แจ้งการเข้ารับตำแหน่งผู้บริหาร เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ทราบว่า นางสาวศุภมาศ ไข่แก้ว ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่าย ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการบริหารสายงานการขาย ของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ ( นางสาวลัดดา วรุณธารากุล ) เลขานุการบริษัท ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้