02 มกราคม 2556

หุ้นเพิ่มทุนของ JMART เริ่มซื้อขายวันที่ 4 มกราคม 2556

รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน เรื่อง : หุ้นเพิ่มทุนของ JMART เริ่มซื้อขายวันที่ 4 มกราคม 2556 ชื่อบริษัท : บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) (JMART) ทุนเดิม (บาท) : 411,710,529.00 - หุ้นสามัญ (หุ้น) : 411,710,529 จำนวนหุ้นเพิ่มทุน : - หุ้นสามัญ (หุ้น) : 3,371,900 ทุนใหม่ (บาท) : 415,082,429.00 - หุ้นสามัญ (หุ้น) : 415,082,429 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น) : 1.00 จัดสรรรเพื่อ : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (JMART-W1) 1,881,400 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญ 1,881,400 หุ้น อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น) : 1 : 1 ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 3.00 วันใช้สิทธิ : วันที่ 28 ธ.ค. 2555 จัดสรรรเพื่อ : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (JMART-ESOP#1) จำนวน 1,490,500 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,490,500 หุ้น อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น) : 1 : 1 ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น) : 1.00 วันใช้สิทธิ : วันที่ 28 ธ.ค. 2555 วันที่เริ่มซื้อขาย : 04 ม.ค. 2556 ______________________________________________________________________