28 พฤศจิกายน 2555

แจ้งข่าวเกี่ยวกับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (JMART-W1) ครั้งที่ 4

IR 55/040 28 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง แจ้งข่าวเกี่ยวกับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (JMART-W1) ครั้งที่ 4 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งข่าวเกี่ยวกับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (JMART-W1) ครั้งที่ 4 ที่บริษัทฯได้มีการออก จำนวน 68,999,990 หน่วย ดังต่อไปนี้ 1. ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ คือ วันที่ 13-27 ธันวาคม 2555 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.ในทุกวันทำการของบริษัท 2. วันกำหนดการใช้สิทธิ คือ วันที่ 28 ธันวาคม 2555 3. สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิและรับใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ คือ บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่เลขที่ 325/7-8 อาคารเจ มาร์ท ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์: 02-3088068 คุณกัลยากร ปิติวรวงศ์ โทรสาร : 02-3088068 4. อัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 3 บาท 5. วิธีการชำระเงินในการใช้สิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถเลือกชำระเงินได้ตามวิธีการดังต่อไปนี้ 5.1 สามารถชำระเป็นเช็ค, ดร๊าฟท์, ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือคำสั่งจ่ายเงินของธนาคารที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพฯ ภายใน 2 วันทำการ ก่อนวันใช้สิทธิแต่ละครั้งโดยขีดคร่อมสั่งจ่าย "บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บมจ. เจ มาร์ท" หมายเหตุ ลงวันที่เช็ควันสุดท้ายคือ วันที่ 26 ธันวาคม 2555 และกรุณานำส่งเช็คดังกล่าวถึงบริษัท ภายในเวลา 10.00 น.วันที่ 26 ธันวาคม 2555 5.2 สามารถโอนเงินสดเข้าบัญชีเงินฝากชื่อบัญชี "บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บมจ. เจ มาร์ท" บัญชีเลขที่ 168-1-36172-0 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาพัฒนาการ พร้อมนำส่งสำเนาใบนำฝากเงินให้แก่บริษัท 6. หลักฐานประกอบการใช้สิทธิ 6.1 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ / ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 6.2 ใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (JMART-W1) ครั้งที่ 4 6.3 สำเนาใบนำฝากเงิน 6.4 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 6.5 บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว : สำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 6.6 นิติบุคคลสัญชาติไทย : สำเนาหนังสือรับรองบริษัท โดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออก ไม่เกิน12 เดือน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และเอกสาร หลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตาม 6.4 หรือ 6.5 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 6.7 นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว : สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับและหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวัน ใช้สิทธิ ซึ่งรับรองโดย Notary Public พร้อมรับรองสำเนา ถูกต้องและเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ ตาม 6.4 หรือ 6.5 6. สามารถเข้าไปดาวน์โหลดใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อสามัญ(JMART-W1) ครั้งที่ 4 ได้ที่ www.jaymart.co.th จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นางสาวลัดดา วรุณธารากุล) เลขานุการบริษัท ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้