25 ตุลาคม 2555

รายละเอียดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

IR 55/038 วันที่ 25 ตุลาคม 2555 เรื่อง รายละเอียดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) สำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เอกสารแนบ รายละเอียดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) สำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) ตามที่บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) (เจเอ็มที) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) (บริษัท หรือ เจมาร์ท) ได้ดำเนินการเพิ่มทุนจำนวน 75,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (IPO) โดยกำหนด จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 45,000,000 หุ้น เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัททุกรายที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของเจมาร์ท ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2555 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของเจเอ็มที (Record Date) และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 29 ตุลาคม 2555 ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive Right) ในอัตราส่วน 9.15 หุ้นสามัญของบริษัทต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของเจเอ็มที กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้งนั้น บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555 เจเอ็มทีได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลั กทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) แล้ว และวันที่ 25 ตุลาคม 2555 แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนของเจเอ็มทีมีผลใช้บังคับ โดยเจเอ็มทีได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของเจเอ็มทีในราคาหุ้นละ 4.00 บาท ซึ่งเป็นราคาเดียวกับราคาที่เสนอขายให้แก่ประชาชน ทั้งนี้ระยะเวลาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ JMT สำหรับผู้ถือหุ้นของ JMART คือ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 และระยะเวลาจองซื้อหุ้นสำหรับประชาชนทั่วไป คือ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 โดยมีรายละเอียดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของเจเอ็มที สำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดส่งเอกสารประกอบการจองซื้อ ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของเจมาร์ททุกรายที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2555 โดยจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายหลังจากวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญของเจมาร์ทไม่ได้รับเอกสารดังกล่าว สามารถติดต่อขอรับเอกสารดังกล่าวได้ที่ ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)เลขที่ 175 ชั้น 9 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0-2285-1666 โทรสาร 0-2679-6983 ในช่วงเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือชี้ชวนซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2555 เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ได้ก่อนการจองซื้อหุ้น นอกจากนี้ บริษัทขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าฟังการบรรยายข้อมูลของเจเอ็มทีแก่นักลงทุนทั่วไปในวันที่ 5 พฤศจิกายน เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1104 ชั้น 11 ถนนรัชดาภิเษก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การลงทุนในหุ้นมีความเสี่ยง ผู้ถือหุ้นควรอ่านหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ (นางสาวลัดดา วรุณธารากุล) เลขานุการบริษัท ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้