19 ตุลาคม 2555

แจ้งเตือนวันซื้อขายสุดท้ายผ่านระบบ SET ที่นักลงทุนจะได้รับสิทธิในการจอง JMT (แก้ไข)

เจมาร์ท ขอแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะไม่ขึ้นเครื่องหมายบนหุ้นของ เจมาร์ท (ไม่ขึ้นเครื่องหมาย XR หุ้น JMART ) สำหรับการให้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของเจเอ็มที ดังกล่าว เนื่องจากการให้สิทธิดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างทุนของ เจมาร์ท ดังนั้น เจมาร์ท จึงขอแจ้งเตือนให้ทราบว่า วันสุดท้ายที่นักลงทุนสามารถซื้อหุ้นของเจมาร์ท ผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อที่จะได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของเจเอ็มที ดังกล่าว คือ วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2555 โดยผู้ซื้อหุ้นของ เจมาร์ท ผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป จะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของเจเอ็มทีดังกล่าว หมายเหตุ : เจมาร์ท ขอแก้ไขวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของเจมาร์ทที่จะมีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของเจเอ็มที จากวันที่ 24 ตุลามคม 2555 เป็นวันที่ 26 ตุลาคม 2555 ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้